ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

ชื่อบทความ

➢ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ประเสริฐ ธิลาว, สุภัทรชัย สีสะใบ

➢บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุตามหลักอิทธิบาท 4

          พวงชมนาถ จริยะจินดา

➢พุทธจิตวิทยากับการส่งเสริมการมีอัตลักษณ์ของแพทย์แผนไทย ด้วยหลักธรรม                   “พรหมวิหาร 4”

          พรรณทิพา ชเนศร์

➢การเสริมแรงใจตามหลักพุทธจิตวิทยา

          พระมหาพลกิตติ์ ภูริปญฺโญ, ลำพอง กลมกูล

➢ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรกับโรงเรียนยุวพัฒน์ (SYI): อาณาบริเวณศึกษา เชียงตุง สหภาพเมียนมาร์

           ลำพอง กลมกูล

➢การศึกษากับการพัฒนาความเป็นมนุษย์

          พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ

➢ทศพิธราชธรรมกับการปกครองของไทยในปัจจุบัน

          พระมหาอมร มหาลาโภ

➢สื่อใหม่กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน

          พระฏุลากาญ กิตฺติคุตฺโต

➢การส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวไทย ตามหลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา

          พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย (พลรักษา)

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เรื่อง:รู้จักบ้านของตัว – เที่ยวทั่ว – พระไตรปิฎก

          พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์